Archive

Posts Tagged ‘Abu Sa’id al-Khudri’

HADITS 104 | Dzikir-Dzikir Yang Kekal

11/04/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Abu Sa’id al-Khudri Radiyallahu’anhu ia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Bacaan-bacaan yang kekal dan baik ialah ‘La ilaha illallah, Subhanallah, Allahu akbar, Alhamdu lillah, dan La haula wala quwwata illa billah’ (Tidak ada Tuhan selain Allah, Mahasuci Allah, Allah Mahabesar, Segala puji milik Allah, dan Tidak ada daya serta kekuatan sama sekali kecuali dengan izin Allah).” (HR. an-Nasa’i. Hadits ini dinilai shahih oleh  Ibnu Hibban dan al-Hakim).

Footnote:

(Dhoif). HR. an Nasai da “at Tufah” (3/362), Ibnu Hibban no. 840 dan al Hakim (1/512), karena di dalamnya ada jalur riwayat Darraj dari Abu Haytsam. Syaikh al-Albani berkata dalam Dhoif al-Jami’ ash-Shoghir wa Ziyadah no. 828: “Dhoif”.

Advertisements

HADITS 81 | Duduk-duduk di tepi jalan

13/03/2012 Leave a comment

Read more…

HADITS 60 | Kikir dan berakhlaq buruk

01/02/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Abu Sa’id al-Khudri Radiyallahu’anhu berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda: “Dua sifat yang tidak boleh berkumpul pada seorang muslim ialah kikir dan akhlaq yang buruk.” (HR. at-Tirmidzi dan di dalam sanadnya ada unsur dhaif).

Footnote:

(Dhoif) HR. at Tirmidzi no. 1962, ia mengatakan: “Hadits gharib, kami tidak mengetahui kecuali dari jalur Shodaqoh bin Musa.”. Dia adalah seorang rowi yang hafalannya buruk. Syaikh al-Albani berkata dalam as-Silsilah adh-Dho’ifah 3/245 no. 1119: “Dhoif”.