Archive

Posts Tagged ‘Hasan’

HADITS 123 | Do’a Agar Diberi Ilmu Yang Bermanfaat

30/05/2012 Leave a comment

Hadits-123-Doa-agar-diberi-ilmu-yang-bermanfaat-hasan

Terjemahan: Dari Anas Radiyallahu’anhu ia berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam biasa membaca doa: Allahummanfa’ni bima ‘allamtani, wa ‘allimni ma yanfa’uni, warzuqni ‘ilman yanfa’uni. (Ya Allah, berilah aku manfaat pada apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, dan anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku).” (HR. an-Nasa’i dan al-Hakim).

Footnote:

(Hasan) HR. al Hakim (1/510). Syaikh al-Albani berkata dalam as-Silsilah ash-Shahihah 8/158 no. 3151: “Shahih”.

Advertisements
Categories: KITABUL JAMI' Tags: , ,

HADITS 119 | Dzikir Pagi Dan Petang

25/05/2012 Leave a comment

Hadits-119-Dzikir-pagi-dan-Petang-shahih

Terjemahan: Dari Abu Hurairah Radiyallahu’anhu ia berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam ketika berada di waktu pagi hari berdoa: Allahumma bika ashbahna, wa bika amsaina, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikal nusyur. (‘Ya Allah, karena Engkau lah kami berada di waktu pagi, karena Engkau lah kami berada di waktu petang, karena Engkau lah kami hidup, karena Engkau lah kami mati, dan kepada Engkau lah tempat berbangkit). Dan jika berada di waktu petang hari beliau juga berdoa seperti itu, hanya saja beliau membaca (sebagai ganti dari bacaan yang akhir), ” wa ilaika al mashir. (Dan kepada Engkau lah tempat kembali).” (Diriwayatkan oleh imam empat).

Footnote:

(Hasan) HR. Abu Daud no. 5068, an Nasai di kitab ‘Amalu al Yaum wa al Lailah 564, at Tirmidzi no.3391 dan Ibnu Majah no. 3937. Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan Abu Daud 3/247: “Shahih”.

HADITS 100 | Shalawat Atas Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam

07/04/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Abu Hurairah Radiyallahu’anhu ia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Tidaklah suatu kaum duduk disuatu majelis tetapi mereka tidak berdzikir mengingat Allah dan tidak membacakan shalawat kepada Nabi   Shalallahu ‘Alaihi Wasallam melainkan mereka akan ditimpa penyesalan pada hari kiamat nanti.” (HR. at-Tirmidzi. Beliau mengatakan, hadits ini hasan).

Footnote:

(Shahih). HR. at Tirmidzi no. 3380. Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan at Tirmidzi 3/388: “Shahih”. Read more…

HADITS 95 | Sabar Terhadap Gangguan Orang Lain

01/04/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Ibnu Umar Radiyallahu’anhuma ia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan tabah menghadapi gangguan mereka, itu lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan mereka dan tidak tabah menghadapi gangguan mereka.” (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang hasan).

Footnote:

(Shahih) HR. Ibnu Majah no. 4104. Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan Ibnu Majah 3/320: “Shahih”.

HADITS 94 | Seorang Mukmin Bagaikan Cermin Atas Mukmin Yang Lain

31/03/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Abu Hurairah Radiyallahu’anhu ia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Seorang mukmin bagaikan cermin atas mukmin yang lain”. (HR. Abu Daud dan sanadnya hasan)

Footnote:

(Hasan) HR. Abu Daud no. 4918. Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan Abu Daud 3/206: “Hasan”.

HADITS 92 | Taqwa

26/03/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Abu Hurairah Radiyallahu’anhu ia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Amal yang paling banyak memasukkan ke surga ialah taqwa kepada Allah dan akhlaq yang baik.” (HR. at-Tirmidzi. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Hakim).

Footnote:

HR. at Tirmidzi no. 2004 dan al Hakim (4/324). Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan at Tirmidzi 2/379: “Hasan”.

HADITS 90 | Menyebarkan salam

23/03/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Abdullah bin Salam Radiyallahu’anhu ia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Wahai manusia, sebarkanlah ucapan salam, sambunglah tali kekerabatan, berilah makan, dan shalatlah pada waktu malam ketika orang-orang tengah tidur, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat.” (HR. at-Tirmidzi yang menilainya hasan).

Footnote:

(Hasan) HR. at Tirmidzi no. 1931. Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan at Tirmidzi 2/353: “Shahih”.

HADITS 88 | Membela Kehormatan Muslim Lain

20/03/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Abu Darda’ Radiyallahu’anhu dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam beliau bersabda: “Barangsiapa yang membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya, niscaya Allah akan menjaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat kelak.” (HR. at-Tirmidzi yang menilainya hasan).

Footnote:

(Hasan) HR. at Tirmidzi no. 1931. Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan at Tirmidzi 2/353: “Shahih”.

HADITS 76 | Dusta dalam bercanda

21/02/2012 Leave a comment

Terjemahan: Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknyaRadiyallahu’anhum, ia berkata: Rasulullah Shalallahu’alaihi Wasallam pernah bersabda: “Sungguh celaka orang yang berbicara lalu ia berbohong untuk sekadar membuat orang-orang tertawa. Sungguh celaka dia, kemudian sungguh celaka dia.” (Diriwayatkan oleh imam tiga, dan sanadnya kuat).

Footnote

(Hasan) HR. Abu Daud no. 4990, an Nasai dalam “at Tafsir” no. 146, 675 dan at Tirmidzi no. 2315. Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan Abu Daud 3/226: “Hasan”.

HADITS 75 | Menghina orang lain

19/02/2012 3 comments

Terjemahan: Dari Mu’adz bin Jabal Radiyallahu’anhu ia berkata: Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: ”Barang siapa menghina saudaranya karena melakukan suatu dosa maka dia tidak akan meninggal dunia sebelum melakukan dosa tersebut”. (HR. at Tirmidzi yang menilainya hasan namun sanadnya munqathi’).

Footnote:

(Palsu) HR. at-Tirmidzi no. 2505. Hadits ini diriwayatkan dari jalan Kholid bin Mi’dan dari Mu’adz bin Jabal, namun sanad hadist ini terputus karena Kholid bin Mi’dan tidak pernah bertemu dengan Muadz bin Jabal. Selain itu dalam sanad hadits ini juga terdapat rowi yang bernama Muhammad bin al Hasan al Hamdani, dan dia seorang pendusta. Syaikh al-Albani berkata dalam as-Silsilah adh-Dho’ifah 1/327 no. 178: “Maudhu‘”.